Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Kuulustelu ja esitutkinta

Esitutkinnan eteneminen

Poliisin on esitutkintalain mukaan suoritettava esitutkinta poliisille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin, kun on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkinnan valmistuttua poliisi lähettää esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle. Tässä vaiheessa poliisi voi myös lähettää jutun sovitteluun, jos asianosaiset ovat kuulusteluissa siihen suostuneet.

Kuulustelut

Poliisi kuulustelee epäiltyä ja asianomistajaa sekä tarvittaessa todistajia. Joissain tapauksissa kuulustelu voidaan tehdä myös puhelimitse.

Nuorten huoltajilla on oikeus olla mukana  kuulustelussa. Kuulusteluun saa myös halutessaan kuulustelutodistajan tai avustajan mukaan.
Alaikäisen kuulusteluun kutsutaan mukaan sosiaalilautakunnan edustajan (=useimmiten sosiaalityöntekijä), joka tulee paikalle ellei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Sinulla on oikeus tarkastaa poliisin kirjaama kuulustelukertomus.
Asianomistajalla on kuulustelussa velvollisuus pysyä totuudessa. Jos antaa kuulustelussa tahallaan perättömiä tietoja, siitä voi seurata rangaistus!

Todistajan kuulustelu

Todistajalla on velvollisuus puhua totta eikä saa salata, mitä tietää tutkittavana olevasta asiasta. Todistajalla on oikeus kieltäytyä todistamasta, jos asianosaisena on lähiomainen.
Todistaja voi olla velvollinen saapumaan oikeuteen todistamaan. Siitä lähetetään erillinen kutsu.

Oikeus saada esitutkintapöytäkirja

Asianosaisilla on oikeus saada esitutkintapöytäkirjasta maksuton kopio noutamalla sen poliisipiirin kansliasta, jossa on ollut kuulustelussa. Esitutkintapöytäkirjan voi saada luettavakseen vasta sitten, kun esitutkinta on valmis. Jos rikoksen uhri ei halua yhteystietojensa joutuvan epäillyn tietoon, hän voi kieltää niiden merkitsemisen pöytäkirjaan.
Myös alaikäisen huoltaja voi pyytää esitutkintapöytäkirjasta kopion.
Esitutkinnasta löytyy tietoa Helsingin poliisilaitoksen
nettisivuilta.


Lue lisää:
Syyteharkinta
Haaste ja kutsu asian pääkäsittelyyn
Esitutkintalaki (linkki Finlex:iin)

Tulosta sivu

SANASTOA

Esitutkintapöytäkirja

Poliisin laatima materiaali, johon kootaan kaikki esitutkinnan toimenpiteet, kuten tutkintailmoitus, kuulustelupöytäkirjat ja liitteet.


Pidätys

Poliisilla on oikeus käyttää pakkokeinoja, jotka kohdistuvat henkilön vapauteen. Näitä ovat kiinniottaminen, pidättäminen, vangitseminen ja matkustuskielto. Poliisin käyttämistä pakkokeinoista on säädetty pakkokeinolaissa.

Sakko

Lievissä rikoksissa, kuten näpistyksessä ja lievässä pahoinpitelyssä, poliisi voi antaa epäillylle sakon, jonka syyttäjä vahvistaa. Tämä edellyttää  asianomistajan suostumusta.